AKMAG JUKU KARATE

Dojo-Kun

1. Hitotsu,
Jinkaku Kansei-ni, Tsutomuru-koto
Совершенствуйте свой характер
1. Hitotsu,
Makotono Michi-o, Mamoru-koto
Будь верен поиску правильного пути
1. Hitotsu,
Doryoku-no Seishin-o, Yashinau-koto
Стремись к совершенству духа
1. Hitotsu,
Reigi-o, Omonzuru-koto
Уважай других
1. Hitotsu,
Kekki-no Yu-o, Imashimuru-koto
Воздерживаться от насилия

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com